Sunday, September 2, 2007

Happy Birthday Rifqi

Choc Moist Cake 1.5 kg for Yana's son. Happy Birthday Rifqi Aqil ;)

No comments: